loadingimg

Wczytuję dane...
NASZE FESTIWALE
Hip Hop Kemp


Colours of Ostrava


Beats For Love


Mighty Sounds


AIR Festival


Rock for People
Płatności
PayU

PayPal
Wysyłka
UPS

Poczta Polska
Certyfikat SSL

Certyfikat SSL

Regulamin
joyStore by Joytown
A L A M E D A
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. +48 793 905 915
e-mail: kontakt [at] joystore.pl

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

R E G U L A M I N

§1 DEFINICJE

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: joyStore by Joytown, ALAMEDA, ul. Rzymowskiego, 02-697 Warszawa.
 3. Bilet - bilet upoważniający do wstępu na imprezę lub do przejazdu, w zależności od wybranego produktu.
 4. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem www.joystore.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dane kontaktowe: joyStore by Joytown, ALAMEDA, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa. tel. +48 793 905 915, e-mail: kontakt [at] joystore.pl.
 6. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.joystore.pl/dostawa.
 7. Dowód zakupu - wydruk potwierdzenia zamówienia, faktura VAT lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 8. Impreza - wydarzenie kulturalne, rozrywkowe, bądź sportowe, mające ustalone miejsce oraz czas trwania.
 9. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 10. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 13. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 15. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 16. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 17. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 18. Organizator - podmiot odpowiedzialny za organizację i przebieg Imprezy
 19. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem na konto bankowe;
  2. płatność za pośrednictwem systemu PayU, w tym płatności kartami płatniczymi; wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo opłatą manipulacyjną w wysokości 3% wartości całego zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy.
   PayU 
 20. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 21. Prawo przewozowe - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 roku.
 22. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość biletów lub przejazdów, mogąca być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 23. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 24. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 25. Przejazd autokarowy - umowa przewozu osób zawarta zgodnie z Prawem przewozowym.
 26. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 27. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.joystore.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 28. Sprzedający - Sklep joyStore by Joytown jest prowadzony przez Adama Lisa, przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (SPRAWDŹ »), prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ALAMEDA przy ul. Modzelewskiego 60/4A (Polska, kod pocztowy 02-679), o numerach REGON: 020932700; NIP: PL8951840270 oraz CZ682933817; GIODO: 006717/2013; numer konta bankowego prowadzonego przez mBank S.A.: PL94 1140 2004 0000 3202 7343 7111.
 29. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 30. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
 31. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 32. Wada – zarówno wada fizyczna (art. 5561 Kodeksu cywilnego), jak i wada prawna (art. 5563 Kodeksu cywilnego).
 33. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZAKUP BILETÓW WSTĘPU NA IMPREZY I FESTIWALE ROZRYWKOWE

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12) Prawa konsumenckiego, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.
 2. W przypadku zakupu biletów, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu organizatora, o ile ten takowy udostępnił. Sprzedający pośredniczy jedynie w sprzedaży biletów.
 3. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny.
 4. W przypadku, gdy dostarczony przez Sprzedającego bilet jest nieczytelny, zniszczony uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Kupujący niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia dostarczenia biletu przez Sprzedającego oraz nie później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Imprezy, zobowiązany jest do przesłania takiego biletu na adres reklamacyjny, w celu dokonania jego wymiany. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Kupującego, jeśli ten dopuścił się zwłoki w dostarczeniu biletu i Sprzedający otrzyma bilet w terminie późniejszym niż wskazany powyżej. W przypadku nieotrzymania biletu przez Kupującego na co najmniej 3 dni robocze przed datą imprezy, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. Bilet zakupiony przez Kupującego nie uprawnia do zwrotu pieniędzy, ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy lub zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości). W takich przypadkach, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do zwrotu oryginału biletu. Zwroty biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez Sprzedającego w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania imprezy.
 6. Jako że Sprzedający nie jest organizatorem, zastrzega, iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej imprezy, a także jej przebiegu i realizacji należy kierować wyłącznie do organizatora. Sprzedający nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg imprezy, która leży wyłącznie po stronie organizatora; ani nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego danej imprezy i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem imprezy.

 

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.joystore.pl/polityka.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.joystore.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 Wersja 3.0 (Warszawa, 10 grudnia 2014 r.)